Template-based Modeling Results for SYI_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 938
MSDYKSTLNLPETGFPMRGDLAKREPGMLARWTDDDLYGIIRAAKKGKKTFILHDGPPYANGSIHIGHSVNKILKDIIVKSKGLSGYDSPYVPGWDCHGLPIELKVEQEYGKPGEKFTAAEFRAKCREYAATQVDGQRKDFIRLGVLGDWSHPYLTMDFKTEANIIRALGKIIGNGHLHKGAKPVHWCVDCRSALAEAEVEYYDKTSPSIDVAFQAVDQDALKAKFAVSNVNGPISLVIWTTTPWTLPANRAISIAPDFDYALVQIDGQAVILAKDLVESVMQRIGVTDYTILGTVKGAELELLRFTHPFMGFDVPAILGDHVTLDAGTGAVHTAPGHGPDDYVIGQKYGLETANPVGPDGTYLPGTYPTLDGVNVFKANDIVVALLQEKGALLHVEKMQHSYPCCWRHKTPIIFRATPQWFVSMDQKGLRAQSLKEIKGVQWIPDWGQARIESMVANRPDWCISRQRTWGVPMSLFVHKDTEELHPRTLELMEEVAKRVEVDGIQAWWDLDAKEILGDEADQYVKVPDTLDVWFDSGSTHSSVVDVRPEFAGHAADMYLEGSDQHRGWFMSSLMISTAMKGKAPYRQVLTHGFTVDGQGRKMSKSIGNTVSPQDVMNKLGADILRLWVASTDYTGEMAVSDEILKRAADSYRRIRNTARFLLANLNGFDPAKDMVKPEEMVVLDRWAVGCAKAAQEDILKAYEAYDFHEVVQRLMRFCSVEMGSFYLDIIKDRQYTAKADSVARRSCQTALYHIAEALVRWMAPILSFTADEVWGYLPGEREKYVFTGEWYEGLFGLADSEAMNDAFWDELLKVRGEVNKVIEQARADKKVGGSLEAAVTLYAEPELSAKLTALGDELRFVLLTSGATVADYNDAPADAQQSEVLKGLKVALSKAEGEKCPRCWHYTQDVGKVAEHAEICGRCVSNVAGDGEKRKFA

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720-------730-------740-------750-------760-------770-------780-------790-------800-------810-------820-------830-------840-------850-------860-------870-------880-------890-------900-------910-------920-------930
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MSDYKSTLNLPETGFPMRGDLAKREPGMLARWTDDDLYGIIRAAKKGKKTFILHDGPPYANGSIHIGHSVNKILKDIIVKSKGLSGYDSPYVPGWDCHGLPIELKVEQEYGKPGEKFTAAEFRAKCREYAATQVDGQRKDFIRLGVLGDWSHPYLTMDFKTEANIIRALGKIIGNGHLHKGAKPVHWCVDCRSALAEAEVEYYDKTSPSIDVAFQAVDQDALKAKFAVSNVNGPISLVIWTTTPWTLPANRAISIAPDFDYALVQIDGQAVILAKDLVESVMQRIGVTDYTILGTVKGAELELLRFTHPFMGFDVPAILGDHVTLDAGTGAVHTAPGHGPDDYVIGQKYGLETANPVGPDGTYLPGTYPTLDGVNVFKANDIVVALLQEKGALLHVEKMQHSYPCCWRHKTPIIFRATPQWFVSMDQKGLRAQSLKEIKGVQWIPDWGQARIESMVANRPDWCISRQRTWGVPMSLFVHKDTEELHPRTLELMEEVAKRVEVDGIQAWWDLDAKEILGDEADQYVKVPDTLDVWFDSGSTHSSVVDVRPEFAGHAADMYLEGSDQHRGWFMSSLMISTAMKGKAPYRQVLTHGFTVDGQGRKMSKSIGNTVSPQDVMNKLGADILRLWVASTDYTGEMAVSDEILKRAADSYRRIRNTARFLLANLNGFDPAKDMVKPEEMVVLDRWAVGCAKAAQEDILKAYEAYDFHEVVQRLMRFCSVEMGSFYLDIIKDRQYTAKADSVARRSCQTALYHIAEALVRWMAPILSFTADEVWGYLPGEREKYVFTGEWYEGLFGLADSEAMNDAFWDELLKVRGEVNKVIEQARADKKVGGSLEAAVTLYAEPELSAKLTALGDELRFVLLTSGATVADYNDAPADAQQSEVLKGLKVALSKAEGEKCPRCWHYTQDVGKVAEHAEICGRCVSNVAGDGEKRKFA
CCCHHHCCCCCCCCCCCCCCHHHHCHHHHHHHHHCCHHHHHHHHCCCCCCEEEECCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEECCCCEECCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEECCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHCCCCCCCEEEEEEEECCCHHHHHHCCCCCCCCCEEEEEEECCCCCHHHHCEEEECCCCEEEEEEECCEEEEEEHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEEEHHHHCCCEEECCCCCCCCCEECCCEEECCCCCCEEECCCCCCHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEECCCHHHHHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCCCCCCCEEEECCCCEEEECCHHHHHHHHHHHHCCCEEECHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEECCCCCCCEEEEEECCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEECCCEEEEEECCCCCCHHHHCCCCCCCCCCCEEEEEECCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHCCCCEECCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHCCHHHHHHHHCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEEEHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEECCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEEEEEEECHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEECCCCCCCHHHHCCCCCCEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHCCCCCEECCC

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720-------730-------740-------750-------760-------770-------780-------790-------800-------810-------820-------830-------840-------850-------860-------870-------880-------890-------900-------910-------920-------930
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MSDYKSTLNLPETGFPMRGDLAKREPGMLARWTDDDLYGIIRAAKKGKKTFILHDGPPYANGSIHIGHSVNKILKDIIVKSKGLSGYDSPYVPGWDCHGLPIELKVEQEYGKPGEKFTAAEFRAKCREYAATQVDGQRKDFIRLGVLGDWSHPYLTMDFKTEANIIRALGKIIGNGHLHKGAKPVHWCVDCRSALAEAEVEYYDKTSPSIDVAFQAVDQDALKAKFAVSNVNGPISLVIWTTTPWTLPANRAISIAPDFDYALVQIDGQAVILAKDLVESVMQRIGVTDYTILGTVKGAELELLRFTHPFMGFDVPAILGDHVTLDAGTGAVHTAPGHGPDDYVIGQKYGLETANPVGPDGTYLPGTYPTLDGVNVFKANDIVVALLQEKGALLHVEKMQHSYPCCWRHKTPIIFRATPQWFVSMDQKGLRAQSLKEIKGVQWIPDWGQARIESMVANRPDWCISRQRTWGVPMSLFVHKDTEELHPRTLELMEEVAKRVEVDGIQAWWDLDAKEILGDEADQYVKVPDTLDVWFDSGSTHSSVVDVRPEFAGHAADMYLEGSDQHRGWFMSSLMISTAMKGKAPYRQVLTHGFTVDGQGRKMSKSIGNTVSPQDVMNKLGADILRLWVASTDYTGEMAVSDEILKRAADSYRRIRNTARFLLANLNGFDPAKDMVKPEEMVVLDRWAVGCAKAAQEDILKAYEAYDFHEVVQRLMRFCSVEMGSFYLDIIKDRQYTAKADSVARRSCQTALYHIAEALVRWMAPILSFTADEVWGYLPGEREKYVFTGEWYEGLFGLADSEAMNDAFWDELLKVRGEVNKVIEQARADKKVGGSLEAAVTLYAEPELSAKLTALGDELRFVLLTSGATVADYNDAPADAQQSEVLKGLKVALSKAEGEKCPRCWHYTQDVGKVAEHAEICGRCVSNVAGDGEKRKFA


--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720-------730-------740-------750-------760-------770-------780-------790-------800-------810-------820-------830-------840-------850-------860-------870-------880-------890-------900-------910-------920-------930
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMSDYKSTLNLPETGFPMRGDLAKREPGMLARWTDDDLYGIIRAAKKGKKTFILHDGPPYANGSIHIGHSVNKILKDIIVKSKGLSGYDSPYVPGWDCHGLPIELKVEQEYGKPGEKFTAAEFRAKCREYAATQVDGQRKDFIRLGVLGDWSHPYLTMDFKTEANIIRALGKIIGNGHLHKGAKPVHWCVDCRSALAEAEVEYYDKTSPSIDVAFQAVDQDALKAKFAVSNVNGPISLVIWTTTPWTLPANRAISIAPDFDYALVQIDGQAVILAKDLVESVMQRIGVTDYTILGTVKGAELELLRFTHPFMGFDVPAILGDHVTLDAGTGAVHTAPGHGPDDYVIGQKYGLETANPVGPDGTYLPGTYPTLDGVNVFKANDIVVALLQEKGALLHVEKMQHSYPCCWRHKTPIIFRATPQWFVSMDQKGLRAQSLKEIKGVQWIPDWGQARIESMVANRPDWCISRQRTWGVPMSLFVHKDTEELHPRTLELMEEVAKRVEVDGIQAWWDLDAKEILGDEADQYVKVPDTLDVWFDSGSTHSSVVDVRPEFAGHAADMYLEGSDQHRGWFMSSLMISTAMKGKAPYRQVLTHGFTVDGQGRKMSKSIGNTVSPQDVMNKLGADILRLWVASTDYTGEMAVSDEILKRAADSYRRIRNTARFLLANLNGFDPAKDMVKPEEMVVLDRWAVGCAKAAQEDILKAYEAYDFHEVVQRLMRFCSVEMGSFYLDIIKDRQYTAKADSVARRSCQTALYHIAEALVRWMAPILSFTADEVWGYLPGEREKYVFTGEWYEGLFGLADSEAMNDAFWDELLKVRGEVNKVIEQARADKKVGGSLEAAVTLYAEPELSAKLTALGDELRFVLLTSGATVADYNDAPADAQQSEVLKGLKVALSKAEGEKCPRCWHYTQDVGKVAEHAEICGRCVSNVAGDGEKRKFA
1MUSTER1ffyA0.4320.9665.781threading_1M-DYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK--VDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGV--------VDADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWDKIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEG-GQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASIS--KVRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIM--TKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPEL-SFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVEV----DQALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQA-----TAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
2SPARKS1ffya0.4300.9679.138threading_2-MDYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGVVD--------ADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWDSIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEG-GQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISKV--RQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIMT--KETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEGNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPEL-SFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVEV----DQALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQATA-----YEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
3PROSPECT21ffya0.4310.9677.198threading_3M-DYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGVVD--------ADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWDSIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEGGQ-FEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISK--VRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIM--TKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPE-LSFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKV----VEVDQALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASDKFNASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQA-----TAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKS------LV
4PPA-I1ffyA0.4310.96711.348threading_4-MDYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKD--------DKGVVDADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWDKIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEG-GQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISK--VRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIM--TKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPEL-SFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVEVD----QALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQA-----TAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
5HHPRED-l1ffy_A0.4310.9675.201threading_5-MDYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGV--------VDADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWASIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEE-GGQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISK--VRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIM--TKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLGSPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETR-PELSFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVE--VDQALL--DKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKNASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQA-----TAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
6HHPRED-g1ffy_A0.4300.9674.244threading_6-MDYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKG--------VVDADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWASIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEG-GQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISK--VRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEII--MTKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPELS-FPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVE---VDQAL-LDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDK--LDDQ---ATAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
7SP31ffya0.4310.9678.856threading_7M-DYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGVVD--------ADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWDSIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEGGQ-FEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISKV--RQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIMT--KETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPEPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPEL-SFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVEVD----QALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFASEFLTSFDALHQLFIVSQVKVVDKLDDQATA-----YEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSLV------
8SAM-T991ffyA0.4320.96610.054threading_8-MDYEKTLLMPKTDFPMRGGLPNKEPQIQEKWDAEDQYHKALEKNKGNETFILHDGPPYANGNLHMGHALNKILKDFIVRYKTMQGFYAPYVPGWDTHGLPIEQALTKK-GVDRKKMSTAEFREKCKEFALEQIELQKKDFRRLGVRGDFNDPYITLKPEYEAAQIRIFGEMADKGLIYKGKKPVYWSPSSESSLAEAEIEYHDKRSASIYVAFNVKDDKGVV--------DADAKFIIWTTTPWTIPSNVAITVHPELKYGQYNVNGEKYIIAEALSDAVAEALDWASIKLEKEYTGKELEWVVAQHPFLDRESLVINGDHVTTDAGTGCVHTAPGHGEDDYIVGQQYELPVISPIDDKGVFTEEG-GQFEGMFYDKANKAVTDLLTEKGALLKLDFITHSYPHDWRTKKPVIFRATPQWFASISK--VRQDILDAIENTNFKVNWGKTRIYNMVRDRGEWVISRQRVWGVPLPVFYAENGEIIM--TKETVNHVADLFAEHGSNIWFEREAKDLLPSPNGTFTKETDIMDVWFDSGSSHRGVLETRPE-LSFPADMYLEGSDQYRGWFNSSITTSVATRGVSPYKFLLSHGFVMDGEGKKMSKSLGNVIVPDQVVKQKGADIARLWVSSTDYLADVRISDEILKQTSDDYRKIRNTLRFMLGNINDFNPDTDSIPESELLEVDRYLLNRLREFTASTINNYENFDYLNIYQEVQNFINVELSNFYLDYGKDILYIEQRDSHIRRSMQTVLYQILVDMTKLLAPILVHTAEEVWSHTPHVKEESVHLADMPKVVEV----DQALLDKWRTFMNLRDDVNRALETARNEKVIGKSLEAKVTIASNDKFNASEFLTSDALHQLFIVSQVKVVDKLD-----DQATAYEHGDIVIEHADGEKCERCWNYSEDLGAVDELTHLCPRCQQVVKSL-------
9MUSTER1jzsA0.2990.8504.802threading_9M--------FKEVGEP---NFPKLEEEVLAFWKREKIFQKSVENRKGGPRYTVYEGPPTANGLPHVGHAQARSYKDLFPRYKTMRGYYAPRRAGWDTHGLPVELEVEKKLGLKSKRYGIERFNQACRESVFTYEKEWEAFTERIAYWVDLEDAYATLEPTYIESIWWSLKNLFDRGLLYRDHKVVPYCPRCGTPLSSHEVAYKEIQDPSVYVRFPLKEPKKL--------GLEKASLLIWTTTPWTLPGNVAAAVHPEYTYAAFQVGDEALILEEGLGRKLLG----EGTQVLKTFPGKALEGLPYTPPYLEKGYFVVLADYVSQEDGTGIVHQAPAFGAEDLETARVYGLPLLKTVDEEGKLLV---EPFKGLYFREANRAILRDLRGRGLLFKEESYLHSYPHCWRCSTPLMYYATESWFIKNT--LFKDELIRNNQEIHWVPPHKEGRYGEWLKNLVDWALSRNRYWGTPLPIWVCQACGKEIGSFQELKARATKPLPEPFDPHRPYVDQVELACACGGTMRRVPYVIDVWYDSGAMPFASLHYPFEHESFPADFIAEGIDQTRGWFNSLHQLGVMLFGSIAFKNVICHGLILDEKGQKMSKSKGNVVDPWDIIRKFGADALRWYIYSAPPEADRRFGNLVRETVRDYFLTLWNVYSFFVTYANLDRPDKNPPPPEKRPEMDRWLLARMQDLIQRVTEALEAYDPTTSARALRDFVVEDLSQWYVRRNRRRFWKNE-DALDREAAYATLYEALVLVATLAAPFTPFLAEVLWQNLVREAKESVHLADWPEADPALAD---------EALVAQMRAVLKVVDLARAARAKSG-V------------------------------------------------------------------------------------------------------
10SPARKS1wkba0.1830.7747.175threading_10------------------LNFKAIEEKWQKRWLEAKIFEPNIRDKPKEKKFYITVAFPYLSGHLHVGHARTYTIPDVIARFKRMQGYNVLFPMAWHITGSPIVGIAERIKNRDKVPEEILWTFEDPINIVKYFMKAAKETFIRAGFSVDWSREFYTTSPPFSKFIEWQFWKLKEKGYIVKGAHRVRWDPVVGTPLGDHDLMEGEDVPILDYIIIKFE----------LRENGEVIYLPAATLRPETVYGVTNMWVNPNATYVKAKVRRETWIVSKEAAYKLSF--QDREIEVIEEFKGEKLIGKYVRNPVSGDEVIILPAEFVDPDNATGVVMSVPAHAPFDHVALERIVFPAVEEVNKLGIKSQKDKEKYEGKPVQEVKEAIAKEMLEKGIAEIMYEFAEKNVISRFGNRAVIKIIHDQWFIDYGNPEWKEKARKALERMKILPETRRAQFEAIIDWLDKKACARKIGLGTPLPWDPEWVIESLSDSTYYTISRHINKLRQEG-----KLDPEKLTPEFFLEEFSEDKEKELEKKTGIPAEIIHEMKEEFEYWPLDWRCSGKDLIPNHLTFFIFNHVAIFREEHWPKGIAVNGFGTLEGQKMSKSKGNVLNFIDAIEENGADVVRLYIMSAEHDSDFDWR----RKEVGKLRKQIERFYELISQFAEYEVKGNV----ELKDIDRWMLHRLNKAIKETTNALEEFRTRTAVQWAFYSIMND----------LRWYLRRTEGRDDEAKRYVLRTLADVWVRLMAPFTPHICEELWEKLG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.975 to 1ffyA
SCOP code=a.27.1.1
TM-score=0.975 to 1ffyA
SCOP code=a.27.1.1
TM-score=0.975 to 1ffyA
SCOP code=a.27.1.1
TM-score=0.972 to 1ffyA
SCOP code=a.27.1.1
TM-score=0.973 to 1ffyA
SCOP code=a.27.1.1