The name/synonym for ligand MXE (curated from ChEBI, PubChem, and PDB databases):

12-METHOXYETHANOL
2METHYL OXITOL
31-HYDROXY-2-METHOXYETHANE
4HOCH2CH2OCH3
5BETA-METHOXYETHANOL
6MONOMETHYL ETHYLENE GLYCOL ETHER
7METHYL CELLOSOLVE
82-METHOXY-1-ETHANOL
93-OXA-1-BUTANOL
102-HYDROXYETHYL METHYL ETHER