The name/synonym for ligand PGW (curated from ChEBI, PubChem, and PDB databases):

1PHOSPHATIDYLGLYCEROL(1-)
2PHOSPHATIDYLGLYCEROL
3(1R)-2-{[(S)-{[(2S)-2,3-DIHYDROXYPROPYL]OXY}(HYDROXY)PHOSPHORYL]OXY}-1-[(HEXADECANOYLOXY)METHYL]ETHYL (9Z)-OCTADEC-9-ENOATE
41-PALMITOYL-2-OLEOYL-SN-GLYCERO-3-[PHOSPHO-(1-GLYCEROL)]