The name/synonym for ligand PYL (curated from ChEBI, PubChem, and PDB databases):

1ETHYLBENZENE
2ALPHA-METHYLTOLUENE
3AETHYLBENZOL
4PHENYLETHANE
5ETHYLENZENE
6ETHYLBENZOL